TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Fushatat

Arkiva

Koha e duhur për vendime të mëdha

Koha e duhur për vendime të mëdha

Kredi Hipotekare deri në 180 MUAJ MATURITET!

2 Paga limit mbitërheqje
Aprovim brenda ditës
3 Paga limit kredit kartelë
Banking dixhital 24/7
Interes me normë speciale


Kërkesa për financim?

 Blerje e shtëpisë
 Blerje e banesës
 Blerje e objektit

Kush mund të aplikojë për kredi?

Te gjithë pagëmarrësit e institucioneve shtetërore, kompanive publike, sektorit privat dhe klientët me të hyra nga qiraja.

Kushtet e kredisë?

Afati maksimal i pagesës së kredisë eshtë deri 180 muaj.
Financimi nga banka 80% për blerjen e shtëpisë/banesës.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?

• Të jeni banorë të Republikës së Kosovës
• Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi/ja që paga juaj do të transferohet në TEB.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
 Kontratë e punës valide
 Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
 Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit)  që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)
 Kontrata e shitblerjes dhe dokumentet tjera mbi pronën

Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës së kredisë:

 Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë
 Bashkëhuamarrës/e  Garantues
 ID
 Kontratë pune
   Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
 Hipotekë: Fleta poseduese e dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)
 Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)


Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin: 038230000.

Oferta valide deri më 28 Shkurt 2021.

TEB Bankë për një botë në lëvizje


© TEB ShA