TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Fushatat

Arkiva

Fito deri në 1,000 Euro Bonus duke paguar borxhin e Starcard përmes ATM apo TebMobile

Fito deri në 1,000 Euro Bonus duke paguar borxhin e Starcard përmes ATM apo TebMobile

Expired: 31/12/2016


Kriteret
Për t’u bërë pjesë e ofertës, ju duhet të paguani obligimin tuaj të Starcard individuale me para të gatshme përmes deponimit në ATM, apo përmes transferit me TebMobile.
Kampanja ështe aktive nga data 28 Tetor 2016 deri më 31 Dhjetor 2016.

Rregullat
Për çdo pagesë të borxhit në ATM apo TebMobile, një kupon elektronik do të gjenerohet.
Klientet mund të shpërblehën vetëm një here gjatë kampanjës.
Nëse paguani borxhin e ndonjë Starcard tjeter (jo të juajen), personi i cili ka bëre pagesën do të shpërblehet (në rast se posedon Starcard).
Klientet të cilët paguajnë borxhin e ndonjë Starcard tjetër dhe nuk posedojnë Starcard personale, atëhere do të shpërblehet Starcard të ciles ju është paguar borxhi

Shpërblimet
5 klientë do të shpërblehen për pagesat e borxhit të Starcard përmes ATM.
5 kliente do të shpërblehen për pagesat e borxhit të Starcard përmes TebMobile.
Vlera e shpërblimit do të jetë në atë vlerë të cilën ështe kuponi fitues.
Vlera e shperblimit të fituar do të kreditohet si Bonus ne Starcard-ën e klientit.
Vlera maksimale e shpërblimit do të jetë 1,000€ për klient, sipas rregullores së Administrates Tatimore të Kosovës, Departamenti i Lojerave te Fatit, paragrafi 2.
Bonusi i fituar mund të shfrytëzohet një muaj nga data e kreditimit. Pas një muaji, bonusi i pa shfrytëzuar do të tërhiqet nga banka

Shembull:
1. Nëse keni paguar borxhin e Starcard me para të gatshme në ATM në vlerë prej 200€, atëhere për këtë deponim do të krijohet kuponi elektronik. Gjatë tërheqjes së kuponave, nëse tërhiqet ky kupon, atehere 200€ do të kreditohen në Starcard-ën tuaj.
2. Nëse gjatë periudhës së kampanjes keni realizuar 10 pagesa të borxhit me para të gatshme në Starcardën tuaj përmes ATM, atëhere për cdo deponim do të krijohet kuponi elektronik në vlerë të pagesës së deponimit.
Shembujt e njejtë vlejnë edhe për pagesat e bëra me TebMobile.
Tërheqja e kuponave dhe njoftimi i fitueseve.
Tërheqja e kuponave do të bëhet në zyret qëndrore të bankës TEB, gjatë muajit Janar 2017.
Komisioni do të përbehet nga nje zyrtar i bankës TEB, një zyrtar i ATK-se dhe nje klient i bankes TEB.
Emrat e fitueseve do të shpallen në Facebook tek faqja e Starcard, në ëeb faqen zyrëtare të bankes TEB Sh.A. dhe në shtypin ditor.

 


© TEB ShA