TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Çmimorja

Tarifat e përgjithshme të Biznesit

Llojet e komisioneve Komisioni
Llogaritë Klientë afaristë Validiteti
Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse EUR* € 1.85 Mujore
Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse në valutat e tjera 1.00 Mujore
Hapja e llogarisë rrjedhëse/kursimit Pa pagesë
Mirëmbajtja e llogarisë së kursimit Pa pagesë
Mbyllja e llogarisë rrjedhëse (me kërkesë të klientit) € 2.50
Mbyllja e llogarisë së kursimit € 2.50
Hapja/mbyllja e llogarisë së afatizimit Pa pagesë
Tarifa për tërheqjen nga llogaria flexi € 6.00 Tarifa aplikohet nëse bëhen mbi 5 tërheqje ose transfere gjatë muajit atëherë aplikohet kjo tarifë për çdo tërheqje apo transfer
Marrëveshja mbi llogarinë e transaksioneve të kushtëzuara € 30.00 Do të barten në mënyrë të barabartë nga Blerësi dhe Shitësi
Pasqyrat e llogarisë në formatin MT940 / mirëmbajtja e shërbimit € 50.00 Mujore
Pasqyrat e llogarisë në formatin MT940 / shpenzimet për SWIFT € 0.17 Mujore (për cdo pasqyrë të dërguar brenda muajit)
Llojet e komisioneve Komisioni
Llogaritë Klientë afaristë Validiteti
Komisioni për pauzimin e Kredisë € 10.00 Për llogari
Deponimi i parave të gatshme në arkë (në valutën EUR) € 1.00 Valid për shumat >=5 € - <=9,995 €
Deponimi nga palët e treta (në valutën EUR)** € 1.00 Për transaksion
Hapja e llogarisë së përbashkët (2 apo më shumë bashkëpronarë) Nuk aplikohet Për llogari
Konfirmimi për mbyllje të produkteve kreditore € 2.50 Tarifa aplikohet për konfirmim të mbylljes ku mund të përfshihen të gjitha produktet kreditore
Autorizimi i personit për llogari Pa pagesë Për autorizim
Transferet e parave
Transfere dalëse për bankat tjera në Kosovë € 1.75 Për transaksion
Transfere dalëse për bankat tjera në Kosovë me prioritet*** € 5.00 Për transaksion
Transfere dalëse për bankat tjera në Kosovë përmes E-banking € 0.75 Për transaksion
Transfere dalëse për bankat tjera në Kosovë me prioritet E-banking € 4.00 Për transaksion
Transfere dalëse për bankat tjera në Kosovë përmes TEB Mobile € 0.75 Për transaksion
Transfere kombëtare hyrëse € 0.00 Për transaksion
Pagesat hyrëse KOS GYRO € 1.50 Për transaksion
Tarifa në pjesën e pashfrytëzuar të mbitërheqjes 0.25% / € 1,000 Max Në fund të çdo kuartali
Komisioni për parapagim të hershëm të mbitërheqjes 1% / € 500 Max Vjetore
Ekzekutimi masiv i pagave € 2.00 Për Bankën Përfituese
Pagesat masive brenda bankës******** Pa pagesë Për transaksion
Pagesat masive përmes e-Banking € 0.75 Për transaksion
Pagesat masive në degë € 1.75 Për transaksion
Transferet ndërkombëtare dalëse EUR ***** 0.30 % min. € 15 / max. € 1,000 Për transaksion
Transferet ndërkombëtare dalëse USD ***** 0.30 % min. € 15 / max. € 1,000 Për transaksion
Transferet ndërkombëtare dalëse GBP ***** 0.30 % min. € 15 / max. € 1,000 Për transaksion
Transferet ndërkombëtare dalëse CHF ***** 0.30 % min. € 15 / max. € 1,000 Për transaksion
Transferet ndërkombëtare dalëse përmes E-banking ***** 0.15% min. € 15 / max. € 1,000 Për transaksion
Transferet ndërkombëtare dalëse përmes E-banking USD ***** 0.15% min. € 15 / max. € 1,000 Për transaksion
Transferet ndërkombëtare dalëse përmes E-banking CHF ***** 0.15% min. € 15 / max. € 1,000 Për transaksion
Transferet ndërkombëtare dalëse përmes E-banking GBP ***** 0.15% min. € 15 / max. € 1,000 Për transaksion
Transferet nderkombëtare hyrëse EUR 0.25 % min. € 15 / max. € 1,000 Për transaksion
Transferet nderkombëtare hyrëse USD 0.25 % min. € 15 / max. € 1,000 Për transaksion
Transferet nderkombëtare hyrëse CHF 0.25 % min. € 15 / max. € 1,000 Për transaksion
Transferet nderkombëtare hyrëse GBP 0.25 % min. € 15 / max. € 1,000 Për transaksion
Njoftimi automatik i SWIFT përmes e-mail € 0.15 Për transaksion
Tarifa për reklamacion të transferit Varet nga banka korespodente Për transaksion
Transferet brenda bankës 1.00 Për transaksion (Çmimi i njejtë në çdo valutë)
Transferet brenda bankës përmes E-banking Pa pagesë Për transaksion
Transferet brenda bankës përmes TEB Mobile Pa pagesë Për transaksion
Transferet brenda bankës ndërmjet llogarive të klientit Pa pagesë Për transaksion
Transferet brenda bankës në llogari te fëmijëve Pa pagesë Për transaksion
Të tjera
Tarifa për E-banking € 0.50 Mujore
Resetimi i PIN-it të E-banking në degë Pa pagesë Për transaksion
Resetimi i PIN-it të E-banking përmes Qendrës së thirrjeve Nuk aplikohet
Urdhëresa automatike - lidhja e kontratës në degë Pa pagesë Për definim
Urdhëresa automatike - lidhja e kontratës në E-banking Nuk aplikohet
Letër referencë € 2.50 Për referencë
Konvertimi i çeqeve 1.50% min 30 € Për transaksion
Mirëmbajtja vjetore për TEB SMS Mbushje € 1.00 Vjetore
Tarifa për transakcion të TEB SMS Mbushje (e aplikueshme në të gjitha kanalet) € 0.10 Për transaksion
Tarifa për TEB SMS njoftim € 0.20 Për transaksion
Tarifa për Ipko Digjital TV & Internet Nuk aplikohet Për transaksion
Tarifa për Ipko Digjital TV & Internet përmes E-banking Nuk aplikohet
Tarifa për Ipko Digjital TV & Internet përmes TEB Mobile Nuk aplikohet
Tërheqje e parave të gatshme në arkë******* € 2 deri 2,000 EUR ; € 1 mbi 2,000 deri në 10,000 EUR ; Mbi 10,000 - 0.01% të shumës Për transaksion
Tërheqje e parave të gatshme në arkë nga llogaritë e fëmijëve Nuk aplikohet
Tarifa për deponim të monedhave 5% Në shumën totale nëse janë më shumë se 50 monedha
Konfirmimi për viza € 2.50
Forma e konfirmimit të shpenzimeve € 5.00 Për formë
Dërgesa e gjendjes së llogarisë me postë € 2.00
Ndryshimi në regjistrimin e pengut € 30.00 Për transaksion
Kërkesë për kopje të pagesës € 2.50
Mobile banking mirëmbajtja *** Nuk aplikohet
Resetimi i PIN-it të kartelës në degë Pa pagesë
Ndërrimi i PIN-it të kartelës në ATM Pa pagesë
Pagesat e faturave të KESCO përmes SMS € 0.50 Për transaksion
Pagesat e faturave të Doganës përmes SMS € 0.20 Për transaksion

*Efektive nga 01.02.2021
** Deponimi nga palët e treta (në valutën EUR) – nuk do të aplikohet komision vetëm për “Pazar Ditor” për klient të Korporatës
*** Valid vetëm për transferet deri në 10,000 EUR.
***** Tarifat e aplikuara nga Banka Korrespodente për transferet ndërkombëtare dalëse, nuk janë të përfshira në çmimore
****** Në qoftë se klienti ka e-banking, pagesa mujore e M-banking është papagesë.
******* Tërheqje e parave të gatshme në arkë– komisionet do te aplikohen nga 01.04.2020
********Vlen vetëm për llogaritë brenda bankës TEB

Komisionet dhe tarifat për kartela

LLOJET E KOMISIONEVE KOMISIONI KOMISIONI
KLIENTË AFARISTE
Kredit kartelat Bizness Starkartela Agro Kartelë VALIDITETI VALIDITETI
Shpenzimet administrative për limitin e kartelës kryesore 20.00 € Pa pagesë Tarifa e cila aplikohet vetëm një herë
Mirëmbajtja vjetore e kartelës Pa pagesë 20.00 € Vjetore
Mirëmbajtja vjetore e kartelës - kartela shtesë 10.00 € 10.00 € Vjetore
Lëshimi i kartelës Pa pagesë Pa pagesë Për kartelë
Ndërrimi i kartelës (kartela shtesë) Rilëshimi I kartelës 2.50 € 2.50 € Për kartelë
Dërgesa e gjendjes së kredit kartelës Pa pagesë Pa pagesë Për dërgesë
Dërgesa e gjendjes së kredit kartelës me postë 2.50 € 2.50 € Për dërgesë
Tarifa mujore për gjendjen e kartelës Pa pagesë Pa pagesë
Tarifa për tejkalim të limitit 5.00 € Nuk aplikohet Për transaksion
Tarifa për vërejtje (SMS/Letërvërejtje) për vonesë në pagesën e produkteve të kredisë 2.50 € 2.50 € Para çdo ndryshimi në kategoritë e RKK-së (Regjistrit të Kredive të Kosovës)
Norma vjetore e interesit për pagesë maksimale 0% 0% Vjetore
Norma vjetore e interesit për pagesë minimale 24% 24% Vjetore
Norma vjetore e kamatës vonesë ***Norma e kamatëvonesës do te llogaritet sipas kerkeses se Rregullores se BQK’se
Shpenzimet e kthimit të parave prapa (vetëm për ankesat e pa arsyetuara) 25.00 € 25.00 € Për ankesë/Per complaint
Norma e interesit për tërheqje të keshit 24% 24% Vjetore
Ngritja e limitit të kredit kartelës 3.00 € 3.00 € Për ngritje të limitit
Pagesat KOS Gyro dhe Kolektorëve në arkë me kartelë me një transakcion Pa pagesë Pa pagesë Për transaksion
Pagesat KOS Gyro dhe Kolektorëve me kartelë deri në 3 këste (E aplikueshme në të gjitha kanalet e pagesave) 2% - min 2€ 2% - min 2€ Për transaksion
Pagesat online dhe pagesat në POS terminalet jasht Kosovës me 2 këste Për blerjet 50€ - 299.99€ aplikohet komisioni 2.5%, min. 3€ Nuk aplikohet Për transaksion
Pagesat online dhe pagesat në POS terminalet jasht Kosovës me 3 këste Për blerjet mbi 300€ aplikohet komisioni 3% Nuk aplikohet Për transaksion
Tërheqjet e parave të gatshme me Kredit Kartelë
Tërheqjet e parave të gatshme në bankomatët në ndërtesat e bankës dhe jashtë bankës 2.5% - min 3€ 2.5% - min 3€ Për transaksion
Tërheqjet e parave të gatshme në bankomatët e bankave të tjera brenda Kosovës 2.5% - min 3€ Nuk aplikohet Për transaksion
Tërheqjet e parave të gatshme në bankomatët e bankave të tjera jasht Kosovës 2.5% - min 3€ Nuk aplikohet Për transaksion
STARCASH (tërheqja e parave të gatshme me këste)
Tarifa për tërheqje të parave me këste 2.5% - min 3€ 2.5% - min 3€ Për transaksion
Tarifa për tërheqje për mbajtësit e kartelave nga vendet tjera 5 € Për transaksion
Konvertimi Dinamik i Valutës 6% Nuk aplikohet Për tërheqje
Norma e interesit së tërheqjes së parave me këste 24% 24% Vjetore
Transakcionet përmes ATM-it
Debit Kartelat
Transfere të brendshme bankare Pa pagesë Pa pagesë Për transaksion
Transfere në banka tjera vendore 1.50 € Nuk aplikohet Për transaksion
Kredit kartelat
Pagesa e borxhit të kartelës me para të gatshme në arkë 1.00 € 1.00 € E aplikueshme për të gjitha shumat, duke përfshirë edhe pagesën e kredit kartelës së personave të tjerë
Pagesa e borxhit të kartelës nga llogaria në ATM Pa pagesë Pa pagesë Për transaksion
Pagesa e borxhit të kartelës me deponimin e parave të gatshme në ATM Pa pagesë Pa pagesë Për transaksion
Pagesa e borxhit të kartelës për persona të tjerë në ATM Pa pagesë Pa pagesë Për transaksion
Pagesa e borxhit të kartelës përmes E-banking Pa pagesë Pa pagesë Për transaksion
Pagesa e borxhit të kartelës përmes TEB Mobile Pa pagesë Nuk aplikohet
Pagesat në POS terminale
Pagesat në POS terminale të bankës tonë Pa pagesë Pa pagesë
Pagesat në POS terminale të bankave të tjera brenda Kosovës Pa pagesë Nuk aplikohet
Pagesat në POS terminale të bankave të tjera jashtë Kosovës Pa pagesë Nuk aplikohet
Tarifa për konvertim valutash për transakcione që nuk bëhen në EUR (ATM/POS/Online) me Debit dhe Star Card 1% 1% Për transaksion
Pagesat përmes internetit
Blerjet online me Star Card Pa pagesë Pa pagesë
Blerjet online me Debit Card* 1%
Limitet e lejuara
Limiti max. ditor për tërheqje të parave të gatshme në ATM me Debit Kartelë 2,000 € Nuk aplikohet Ditore (Për Debit Kartelë biznesi limitet e aplikueshme janë: 300€, 500€, 1,000€, 1,500€ dhe 2,000€)
Limiti max. ditor për deponimi të parave të gatshme në ATM me Debit Kartel 9,695 € Nuk aplikohet Limiti ditor i akumuluar
Limiti i lejuar për terheqje të parave të gatshme ne ATM (kartela nacionale dhe internacionale) 500 € 500 € Limiti ditor i akumuluar
Limiti max. ditor për pagesën e Kredit Kartelës me para të gatshme 5,000 € 5,000 € Limiti ditor i akumuluar
Limiti i lejuar për tërheqje të parave të gatshme në ATM me Kredit Kartelë 25% 50% E limitit
Limiti I lejuar për tërheqje të parave të gatshme ne ATM (kartela nacionale dhe internacionale) 500€ Limiti ditor
Debit kartelat
Lëshimi 2.50 € Nuk aplikohet Për kartelë
Tërheqjet e parave të gatshme në bankomatët në ndërtesat e bankës dhe jashtë bankës Pa pagesë Pa pagesë Për transaksion
Tërheqja e parave të gatshme në bankomatët e bankave të tjera brenda Kosovës 2.0% - min 2€ Nuk aplikohet Për transaksion
Tërheqja e parave të gatshme në bankomatët e bankave të tjera jashtë Kosovës 2.0% - min 2€ Nuk aplikohet Për transaksion
Deponimi i parave në ATM Pa pagesë Pa pagesë Për transaksion
Pagesat në POS terminale të bankës tonë Pa pagesë Pa pagesë
Pagesat në POS ternimale të bankave të tjera brenda Kosovës Pa pagesë Nuk aplikohet Për transaksion
Pagesat në POS ternimale të bankave të tjera jasht Kosovës 1% Nuk aplikohet Për transaksion
POS Terminalet Klientët Afaristë AGRO Kriteri për komision
Komisioni për POS-a jo aktivë 2.50 € 2.50 € 3muajt e fundit <150 € qarkullim për POS terminal
Mirëmbajtja e POS llogarisë 1.00 € 1.00 € Për llogari
Komisioni për POS me linje telefonike / ethernet Pa pagesë Pa pagesë Për POS
Komisioni për GPRS-POS 5.30 € 5.30 € Për GPRS-POS
* Për pagesat institucionale dhe komunale me Starcard me një transakcion të vetëm aplikohet vetëm tarifat e cekura tek tarifat për pagesa KOS GYRO dhe Kolektorë.
** Për pagesat institucionale dhe komunale me Starcard me dy dhe tre këste aplikohen tarifat e cekura tek Komisionet dhe Tarifat për Kartela.
KOMISIONI
LLOJET E KOMISIONIT KLIENTË AFARISTE VALIDITETI
Pagesat përmes internetit tek tregtarët e çertifikuar me 3D Secure
3D Secure kodi një-përdorimësh për Blerjet online deri në 4.99€ me kredit kartelë Pa pagesë Për autorizim të transaksionit
3D Secure kodi një-përdorimësh për Blerjet online prej 5.00€ e me shumë me kredit kartelë 0.10€ Për autorizim të transaksionit
3D Secure kodi një-përdorimësh për Blerjet online me Debit Kartelë 0.10€ Për autorizim të transaksionit
  • Normat e Efektive e Interesit (NEI): NEI llogaritet sipas dispozitave nga Rregulloret e BQK-së mbi Normën Efektive të Interesit dhe Kërkesat për Shpalosje dhe nën supozimet që i parasheh rregullorja:

a) Nëse klienti shfrytëzon tërë shumën e limitit prej 1,000 euro menjëherë për pagesë me 12 këste dhe paguan në tërësi borxhin sipas gjendjes së fundit të secilit muaj, dhe kur banka aplikon tarifë për mirëmbajtjen e kartelës,atëherë NEI është 3.65%.

b) Nëse klienti shfrytëzon tërë shumën e limitit prej 1,000 euro menjëherë për pagesë me 12 këste dhe paguan minimumin sipas gjendjes së fundit të secilit muaj, dhe kur banka aplikon tarifë për mirëmbajtjen e kartelës,atëherë NEI është 10.21%.

c) Nëse klienti shfrytëzon tërë shumën e limitit prej 1,000 euro menjëherë dhe plotësisht vetëm për blerje e pagesa(pa këste), limiti ofrohet për një vit, shuma për secilin kthim është 15% (pagesa minimale), dhe kur banka aplikon tarifë për mirëmbajtjen e kartelës, atëherë NEI është 25.64%.

d) Nëse klienti shfrytëzon menjëherë tërë shumën e limitit prej 1,000 Euro për tërheqje të parasë në formë avansi,limiti ofrohet për një vit, shuma për secilin kthim është 15% (pagesa minimale), dhe kur banka aplikon tarifë për mirëmbajtjen e kartelës dhe tarifë e bazuar në vlerë të llogaritura mbi shumën e tërhequr në përputhje me çmimoren e bankës, atëherë NEI është 35.12%.

*) Limiti maksimal për blerje online me Debit Kartelë është 500 EUR.

Tarifat për pagesa KOS Gyro dhe Kolektorë përmes E-Banking

Llojet e komisionit Komisioni
Tarifat për pagesa Kos Gyro dhe Kolektorë Klientë afaristë Validiteti
Pagesat KOS Gyro të kompanisë së sigurimit përmes E-banking 0.50 € Për transaksion
Pagesa e KESCO përmes E-banking Pa pagesë Për transaksion
Pagesat KOS Gyro të TELEKOMIT përmes E-banking Pa pagesë Për transaksion
Pagesat KOS Gyro të Ujësjellësit Prishtina përmes E-banking Pa pagesë Për transaksion
Pagesat KOS Gyro të Doganave përmes E-banking 0.50 € Për transaksion
Pagesat e tjera KOS Gyro 0.50 € Për transaksion
Pagesat e Kolektorëve - Shpk Terminali 0.50 € Për transaksion
Pagesat e Kolektorëve - Deklarimi I Tatimit (Bilanci 0€) 0.50 € Për transaksion
PTK në TEB Pa pagesë Për transaksion
Pagesat e tatimit përmes E-banking 0.50 € Për transaksion
Tarifat për pagesa KOS Gyro dhe Kolektorë përmes TEB Mobile
Llojet e komisioneve Komisioni
Tarifat për pagesa Kos Gyro dhe Kolektorë Klientë Afaristë Validiteti
Pagesat KOS Gyro të kompanisë së sigurimit përmes TEB Mobile € 0.50 Për transaksion
Pagesat e KESCO përmes TEB Mobile Pa pagesë Për transaksion
Pagesat KOS Gyro të TELEKOMIT përmes TEB Mobile Pa pagesë Për transaksion
Pagesat KOS Gyro të Doganave përmes TEB Mobile € 0.50 Për transaksion
Pagesat e tatimit përmes TEB Mobile € 0.50 Për transaksion
Pagesat e tjera KOS Gyro € 0.50 Për transaksion

Tarifat për pagesa KOS Gyro dhe kolektorë në Degë

Komisioni
LLOJET E KOMISIONEVE Klientë afaristë Validiteti
Tarifat për pagesa Kos Gyro dhe Kolektorë
Pagesat e KESCO (përmes llogarisë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat e KESCO (me para të gatshme) 5.00 € Për transaksion
Pagesat e KESCO (me Kreditë Kartelë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat e Kolektorëve (përmes llogarisë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat e Kolektorëve (me para të gatshme) 5.00 € Për transaksion
Pagesat e Kolektorëve (me Kreditë Kartelë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat Kos Gyro (përmes llogarisë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat Kos Gyro (me para të gatshme) 5.00 € Për transaksion
Pagesat Kos Gyro (me Kreditë Kartelë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat e ujit Kos Gyro (përmes llogarisë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat e ujit Kos Gyro (me para të gatshme) 5.00 € Për transaksion
Pagesat e ujit Kos Gyro (me Kreditë Kartelë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat e Kolektorëve - Tarifa e Universitetit (përmes llogarisë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat e Kolektorëve - Tarifa e Universitetit (me para të gatshme) 3.00 € Për transaksion
Pagesat e Kolektorëve - Tarifa e Universitetit (me Kreditë Kartelë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat Kos Gyro të Kompanive të Sigurimeve (permes llogarisë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat Kos Gyro të Kompanive të Sigurimeve (me para të gatshme) 5.00 € Për transaksion
Pagesat Kos Gyro të Kompanive të Sigurimeve (me Kreditë Kartelë) 1.50 € Për transaksion

Çmimorja për biznesin dokumentar

Letër Kreditë (LK) Tarifa EUR Tarifa USD
Letër Kreditë (LK)
Komisioni për LK e mbuluar me para të gatshme 1.2% vjetore / 25 Min 1.2% vjetore / 25 Min
Komisioni për Letër kreditë e Financuara 4.5% vjetore / 100 Min 4.5% vjetore / 100 Min
Kontrollimi i dokumenteve për LK 75 100
Zbritja e LK - (Diskontimi) 8.2% p.a Nuk aplikohet
Tarifa e zotimit (shp.adm.) 0.3% për transaksion 0.3% për transaksion
Shpenzimet e njoftimit për Letër Kreditë 75 100
Pagesa nën LK 10 Nuk aplikohet
Tarifat e dërgesës 10 Nuk aplikohet
Letër Garancionet (LG)
Komisioni për LG e mbuluar me para të gatshme 1.2% vjetore / 25 Min 1.2% vjetore / 25 Min
Komisioni për Letër Garancionet e Financuara 5.0% vjetore / 100 Min 5.0% vjetore / 100 Min
Tarifa e Implementimit 0.3% në shumën e kërkuar / 50 Min Nuk aplikohet
Tarifa e Zotimit (shp.adm.) 0.3% për transaksion 0.3% për transaksion
Shpenzimet e njoftimit për Letër Garancitë 10 10
Pagesa nën LG 10 Nuk aplikohet
Tarifa e Ndryshimit për Garancionet Ndërkombëtare 10 Nuk aplikohet
Tarifa e Ndryshimit për Garancionet Kombëtare 15 Nuk aplikohet
Tarifa e anulimit për Garancionet Ndërkombëtare 30 Nuk aplikohet
Tarifat e dërgesës 10 Nuk aplikohet
Inkaso Dokumentare
Inkaso Dokumentare 0.3% / 50 Min Nuk aplikohet
Shpenzimet e Komunikimit 20 Nuk aplikohet
Tarifat e dërgesës 10 Nuk aplikohet
Pagesa për "Promissory note" 30 Nuk aplikohet
Tarifa e miratimit për inkaso dokumentare 20 Nuk aplikohet
Pagesa në datën e caktuar per inkasot me pagesë të shtyrë 25 Nuk aplikohet
Komisioni i Konfirmimit për LG / LK (per TEB, BNP) 1.5% vjetore / 150 Min Nuk aplikohet

Tarifat e bankave korrespodente

Pagesat TARIFAT SHTESË PËR BANKAT KORRESPODENTE VALIDITETI
Pagesat EUR mbrenda Austrisë (tarifë fikse për të gjitha pagesat) 5.00 EUR Për transaksion
Pagesat EUR deri më 12.500€ (përveç Turqisë dhe Gjermanisë) 8.00 EUR Për transaksion
Pagesat EUR nga 12.500,01€ deri më 25.000€ (përveç Turqisë dhe Gjermanisë) 12.00 EUR Për transaksion
Pagesat EUR nga 25.000,01€ deri më 50.000€ (përveç Turqisë) 12.00 EUR Për transaksion
Pagesat EUR prej 50.000,01€ (përveç Turqisë) 20.00 EUR Për transaksion
Pagesat EUR për Turqi (përveç TEB Turqisë - tarifë fikse për të gjitha pagesat) 20.00 EUR Për transaksion
Pagesat EUR në TEB Turqi (tarifë fikse për të gjitha pagesat) 2.00 EUR Për transaksion
Pagesat EUR në Gjermani 0€ - 2.500€ 3.50 EUR Për transaksion
Pagesat EUR në Gjermani 2.500,01€ - 10.000€ 7.00 EUR Për transaksion
Pagesat EUR në Gjermani 10.000,01€ - 25.000,01€ 10.00 EUR Për transaksion
Pagesat USD (tarifë fikse për të gjitha pagesat) 22.00 USD Për transaksion
Pagesat CHF (tarifë fikse për të gjitha pagesat) 18.00 CHF Për transaksion
Pagesat GBP (tarifë fikse për të gjitha pagesat) 25.00 GBP Për transaksion

Depozitat dhe kursimet

Llogaritë e Depozitave me Afat EUR
Periudha Norma e interesit Norma efektive e interesit
1 Muaj 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
3 Muaj 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
6 Muaj 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
9 Muaj 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
12 Muaj 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
13 Muaj 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
15 Muaj 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
18 Muaj 0.10% Vjetore 0.09% Vjetore
24 Muaj 0.15% Vjetore 0.14% Vjetore
36 Muaj 0.20% Vjetore 0.18% Vjetore
48 Muaj 0.30% Vjetore 0.27% Vjetore
60 Muaj 0.40% Vjetore 0.36% Vjetore
Llogaritë e Depozitave me Afat në Valuta Tjera Periudha Norma e interesit Norma efektive e interesit
GBP 1 - 12 Mujore 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
USD 1 - 12 Mujore 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
CHF 1 - 12 Mujore 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
* Per mareveshjet e afatizimit mbi 60 muaj, ju lutem vizitoni njërën nga degët e Bankës TEB.
** Normat e interesit janë të përcaktuara në baza vjetore.Llogaritë ekzistuese (marrëveshjet) nuk do të afektohen.
Tarifa për depozita masive Komisioni Validiteti
Tarifa për depozita masive në para të gatshme / aplikohet per te gjithë klientët biznesor qe kane mesatare mbi 300 transaksione te deponimit ne muaj. 1.5 Për transaksion
*Tarifa hyn në fuqi me datë 14.01.2017
Llogaria e Kursimit
Valuta Norma e interesit Norma efektive e interesit
EUR 0.04% Vjetore 0.04% Vjetore
USD 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
CHF 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
GBP 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
*Për çdo ndërprerje të marrëveshjës së llogarive të depozitave para kohe, do të aplikohet tarifa ndëshkuese.
Tatimi në të ardhura prej 10 % zbritet nga interesi i akumuluar bruto
**Ju lutem, vizitoni zyrtarët tanë të portfolios për llogaritje të detajuar të çdo lloj kërkese të depozitave. Metoda e llogaritjes mund të merret nga stafi I bankës, me kërkesë të klientit. Banka Llogaritë normën efektive të interesit në kredi dhe depozita në bazë të Rregullores së BQK-së për “normat efektive të interesit dhe kërkesat për shpalosje” dhe kjo shpaloset në kontratë mes bankës dhe klientit

Kredi biznesi

Lloji i kredisë Afati Norma vjetore Norma mujore Norma efektive e interesit Shpenzimet e disbursimit Tarifa për parapagim te hershëm të kredisë
Deri në 10,000€ 0 - 12 muaj 15.00% 1.25% 18.31% 1.00% 5% të kapitalit të mbetur.
10,001€ - 50,000€ 0 - 12 muaj 10.80% 0.90% 12.41% 0.50% 5% të kapitalit të mbetur.
50,001€ - 250,000€ 0 - 12 muaj 9.84% 0.82% 11.34% 0.50% 5% të kapitalit të mbetur.
> 250,000€ 0 - 12 muaj 8.88% 0.74% 10.28% 0.50% 5% të kapitalit të mbetur.
Kredi tjera
Agro kredi 500 - 5,000€ 0 - 36 muaj 21.60% 1.80% 27.52% 1.50% 5% të kapitalit të mbetur.
Agro kredi 5,001 - 10,000€ 0 - 36 muaj 18.00% 1.50% 23.06% 1.50% 5% të kapitalit të mbetur.
Agro kredi 10,001 - 30,000€ 0 - 36 muaj 12.84% 1.07% 16.92% 1.50% 5% të kapitalit të mbetur.
Agro kredi > 30,000€ 0 - 36 muaj 9.84% 0.82% 12.40% 1.00% 5% të kapitalit të mbetur.
Kredi ndërmarrësie të femrave (fillestare) 0 - 12 muaj 9.48% 0.79% 9.90% 0.00% 5% të kapitalit të mbetur.
Kredi ndërmarrësie të femrave 0 - 12 muaj 9.48% 0.79% 12.00% 1.00% 5% të kapitalit të mbetur.
Kredi për veturë 0 - 60 muaj 9.48% 0.79% 13.08% 1.50% 5% të kapitalit të mbetur.
Mbitërheqje biznesi 0 - 9,999€ max. 24 muaj 16.08% 1.34% 18.60% 1.00% 5% e limitit kreditor
Spot kredi 0 - 9,999€ max. 12 muaj 16.08% 1.34% 18.60% 1.00% Nuk aplikohet.
Kredi revolvuese 0 - 9,999€ max. 12 muaj 16.08% 1.34% 18.60% 1.00% Nuk aplikohet.
Mbitërheqje biznesi 10,000€ - 50,000€ max. 24 muaj 13.56% 1.13% 15.05% 0.50% 5% e limitit kreditor
Spot kredi 10,000€ - 50,000€ max. 12 muaj 13.56% 1.13% 15.05% 0.50% Nuk aplikohet.
Kredi revolvuese 10,000€ - 50,000€ max. 12 muaj 13.56% 1.13% 15.05% 0.50% Nuk aplikohet.
Mbitërheqje biznesi > 50,000€ max. 24 muaj 10.92% 0.91% 12.07% 0.50% 5% e limitit kreditor
Spot kredi > 50,000€ max. 12 muaj 10.92% 0.91% 12.07% 0.50% Nuk aplikohet.
Kredi revolvuese > 50,000€ max. 12 muaj 10.92% 0.91% 12.07% 0.50% Nuk aplikohet
Kredi e sistemit direkt debitorë deri në 10,000€ max. 12 muaj 16.08% 1.34% 18.38% 1.00% Nuk aplikohet
Kredi e sistemit direkt debitorë mbi 10,000€ max. 12 muaj 13.56% 1.13% 14.90% 0.50% Nuk aplikohet
  • Norma efektive e interesit për të gjitha llojet e kredive llogaritet në bazë të maturitetit më të lartë të secilit lloj të kredisë së shënuar në çmimore.
  • Ju lutem, vizitoni zyrtarët tanë të porfolios për llogaritje të detajizuar të çdo lloj kërkese të kredisë. Metoda e llogaritjes mund të merret nga stafi i bankës, me kërkesë të klientit. Banka llogarit normën efektive të interesit në Kredi dhe Depozita në bazë të Regullorës së BQK-së për “normat efektive të interesit dhe kërkesat për shpalosje” dhe kjo shpaloset në kontratë mes bankës dhe klientit.
  • Kredimarrësi do të bartë shpenzimet për vlerësimin e hipotekës, përfshirë tarifat e noterizimit të kontratës mbi hipotekën dhe tarifat për regjistrimin e hipotekës në regjistrin kadastral.
  • Për çdo vonesë në pagesë do të aplikohet kamata vonesë.
  • ***Norma e kamatëvonesës do te llogaritet sipas kerkeses se Rregullores se BQK’se per kamatevonese qe eshte norma vjetore e cila përbëhet nga norma referente e rritur për 8 pikë përqindje normë fikse .Norma referente do te ndryshoje dhe do te publikohet nga BQK çdo gjashtë muaj në faqen e interentit:https://www.bqk-kos.org/. Me datë 1 shkurt publikohet norma që merr për bazë mesataren për periudhën korrik-dhjetor dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 shkurt deri më 9 gusht; kurse më datë 1 gusht të vitit kalendarik publikohet norma që merr për bazë mesataren për periudhën janar-qershor dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 gusht deri më 9 shkurt. Në rast se BQK nuk ka publikuar normën e re referente, do të përdoret norma referente e BQK-së e publikuar së fundi.

 

Publikuar me 21.09.2021

Arkiva

© TEB ShA