TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Individualni Kredit

Kredi individuale

Shkruani fjalën nga foto lart:


LIČNI KREDITI

*Efektivna kamatna stopa za sve vrste kredita obračunava se na osnovu najdužeg dospeća za svaku vrstu kredita navedenu u Cenovniku
**Obratite se našim službenicima za portfolio radi detaljnog obračuna za svaku vrstu zahteva za dobijanje kredita. Način obračuna može da se dobije od osoblja banke, na zahtev klijenta. Banka obračunava efektivnu kamaptnu stopu na kredite i depozite na osnovu Pravilnika CBK o “efektivnoj kamatnoj stopi i zahtevima za saopštavanje podataka” što je navedeno u ugovoru zaključenom između Banke i klijenta.
Za svako kašnjenje u plaćanju primeniće se kamata kašnjenja.
                                                               
                                                                Objavljeno: 06.05.2017


© TEB ShA