Career alb

 

 

TEB Sh.A ka për synim të jetë banka më e mirë në Kosovë. Kjo do të thotë se ne po ashtu duhet të rekrutojmë dhe mbajmë personelin më të mirë të bankës në Kosovë.


Ne operojmë në një mjedis me shërbime shumë konkurruese ku pritjet e konsumatorëve po rriten dhe teknologjia po evoluon me ritëm të shpejtë. Kjo është arsyeja se pse ne synojmë të rekrutojmë dhe mbajmë individët shumë të kualifikuar dhe me potencial të madh për t’u shërbyer konsumatorëve tanë.

Nëse dëshironi të dini më shumë rreth bashkimit me ekipin tonë shumë profesional, ju lutem shihni vendet e lira të punës ose dërgoni një formular të aplikacionit.

Aplikacionet pranohen vetëm në formën elektronike (përmes e-mailit) 

 

 

TEB - <!-- #APPLICATIONNUMBER</b> -->
APLIKACION PUNËSIMI
Data 2015/09/01 10:01
Pozita për të cilën aplikoni:
Ju lutem plotësoni formën të tërën duke përdorur ngjyrë të kaltër ose të shtypur. Kopja e letërnjoftimit duhet të jetë e bashkangjitur. CV dhe dokumente tjera mund të bashkëngjiten. Ju lutem dorëzoni kopjet e dokumenteve tuaja, sepse ato mbesin tek ne. Aplikacionet e pranuara pas mbylljes së konkursit normalisht nuk do të konsiderohen.
Seksioni 1: Detaje personale
Mbiemri
Emri i mesëm
Emri
Data e lindjes
Vendi i lindjes
Shteti
Adresa
Qyteti/Fshati
Telefoni
Tel. Mobil
Adresa elektronike
Nacionaliteti
Gjendja martesore
Numri i letërnjoftimit
Seksioni 2: Edukimi/dituritë
Kualifikimet e arritura shkollore. Listoni kualifikimet me të larta së pari:
Emri i shkollës/fakultetit Nga
Muaj/Vit
Deri
Muaj/Vit
Data
e diplomimit
Drejtimi
Niveli i gjuhëve (5 shkëlqyeshëm, 4 shumë mirë, 3 mirë, 2 mjaftueshëm)
  Shqip Anglisht Serbisht
E shkruar
E folur
Aftësitë kompjuterike
Programet kompjuterike që i zotëroni
Seksioni 3: Historia e Punësimit
Punëdhënësi aktual (nëse tani i/e papunësuar shënoni të dhënat e punëdhënësit të fundit)
Emri i kompanisë:
Adresa:
Periudha e punës (prej-deri)
Personi kontaktues / nr. i tel.:
Pozita/Departamenti:
Përshkrimi i shkurtë i detyrave të punës:
Arsyeja për ta lëshuar punën (apo që veç e keni lëshuar):
Punëdhënësi paraprak (fillo prej punëdhënësit të fundit)
Emri i kompanisë:
Adresa:
Periudha e punës (prej-deri)
Personi kontaktues / nr. i tel.:
Pozita/Departamenti:
Përshkrimi i shkurtë i detyrave të punës:
Arsyeja për ta lëshuar punën (apo që veç e keni lëshuar):
Emri i kompanisë:
Adresa:
Periudha e punës (prej-deri)
Personi kontaktues / nr. i tel.:
Pozita/Departamenti:
Përshkrimi i shkurtë i detyrave të punës:
Arsyeja për ta lëshuar punën (apo që veç e keni lëshuar):
Seksioni 4: Referencat
Ju lutem shënoni të dhënat e dy punëdhënësve tuaj të fundit, apo nëse kjo nuk do të jetë e mundur shënoni personat që ju njohin profesionalisht.
Referenca një Referenca dy
Emri
Emri
Pozita
Pozita
Organizata
Organizata
Nr. i tel:
Nr. i tel:
Seksioni 5: Deklarim
A e njihni dikë në TEB Bankë? (nëse po, kë?)
A keni lidhje familjare me dikë në TEB Bankë? (nëse po, me kë?)
Ku keni dëgjuar për këtë vend pune?


Numëroni aftësitë që keni që ju bëjnë të kualifikuar për këtë pozitë:
Me dorëzimin e këtij aplikacioni unë vërtetoj se përgjigjet e mia në pyetjet tuaja janë të vërteta, të kompletuara dhe të sakta, me njohurinë dhe besimit tim. Unë e kuptoj se falsifikimi i cilësdo përgjigje time mund të rezultojë me refuzimin e aplikacion
captchaChallenge
Ballina | Për Ne
TEB SH.A. merr pjesë detyrueshëm në Fondin për Sigurimin e Depozitave të Republikës Kosovës