TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Bordi i Drejtorëve

Bordi i Drejtorëve

Detyrat dhe përgjegjësitë e Bordit të Drejtorëve janë specifikuar në Statutin e TEB Sh. A. dhe Rregullores së Bordit të Drejtorëve.

Këto dy dokumente janë në përputhje të plotë me ligjet e aplikueshme të Kosovës dhe rregulloreve bankare. Bordi i Drejtorëve të TEB Sh.A. e ka formësuar qartazi vizionin dhe misionin si dhe objektivat strategjike afatshkurta dhe afatgjata të Bankës. Bordi i Drejtorëve e përcakton politikën afariste të Bankës, e krijon strukturën bankare dhe nivelet e ekspozimeve, i rishikon dhe miraton korrigjimet dhe masat e nevojshme.

Bordi i Drejtorëve takohet katër herë brenda një viti. Komiteti i Auditimit,  Komiteti i Menaxhimit të Rrezikut dhe Komiteti i Menaxhimit të Pasurive dhe Detyrimeve (MPD) i raportojnë Bordit të Drejtorëve.

Bordi i Drejtorëve
Jacques Roger Jean Marie Rinino Kryetar
Alp Yilmaz Zëvendës Kryetar
Dr. Ismail Yanik Zëvendës Kryetar
Ayşe Aşardağ Anëtare e Bordit
Birol Deper Anëtar i Bordit
Esra Peri Aydoğan Anëtare e Bordit
Sabri Davaz Anëtar i Bordit
Osman Durmus Anëtar i Bordit
Orcun Ozdemir Anëtar i Bordit
Nilsen Altintaş Anëtare e Bordit

© TEB ShA