TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Struktura korporative

Struktura e aksionarëve

Kapitali aksionar i bankës është 24,000,000 €, aksione të cilat janë emetuar me një vlerë nominale prej 10 € për njësi.

Më shumë

Bordi i Drejtorëve

Detyrat dhe përgjegjësitë e Bordit të Drejtorëve janë specifikuar në Statutin e TEB Sh. A. dhe Rregullores së Bordit të Drejtorëve.

Më shumë

Komitetet e Bordit

Bordi i Drejtorëve mbështetet nga një numër i Komiteteve të përkushtuara

Më shumë

© TEB ShA