TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Kredi individuale

*Me rëndësi: Për pranim të aplikacionit, të gjitha fushat janë të domosdoshme dhe duhet të plotësohen.


Shkruani fjalën nga foto lart:*


Kredi individuale

  • Norma efektive e interesit për të gjitha llojet e kredive llogaritet në bazë të maturitetit më të lartë të secilit lloj të kredisë së shënuar në çmimore
  • Ju lutem, vizitoni zyrtarët tanë të porfolios për llogaritje të detajizuar të çdo lloj kërkese të kredisë. Metoda e llogaritjes munt të merret nga stafi I bankës, me kërkesë të klientit. Banka llogarit normën efektive të interesit në Kredi dhe Depozita në bazë të Regullorës së BQK-së për “normat efektive të interesit dhe kërkesat për shpalosje” dhe kjo shpaloset në kontratë mes bankës dhe klientit

Për çdo vonesë në pagesë do të aplikohet kamata vonesë

                                                      Publikuar me 06.05.2017


© TEB ShA