TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Kredi individuale

*Me rëndësi: Për pranim të aplikacionit, të gjitha fushat janë të domosdoshme dhe duhet të plotësohen.


Shkruani fjalën nga foto lart:*


Kredi individuale

  • Norma efektive e interesit për të gjitha llojet e kredive llogaritet në bazë të maturitetit më të lartë të secilit lloj të kredisë së shënuar në çmimore
  • Ju lutem, vizitoni zyrtarët tanë të porfolios për llogaritje të detajizuar të çdo lloj kërkese të kredisë. Metoda e llogaritjes munt të merret nga stafi I bankës, me kërkesë të klientit. Banka llogarit normën efektive të interesit në Kredi dhe Depozita në bazë të Regullorës së BQK-së për “normat efektive të interesit dhe kërkesat për shpalosje” dhe kjo shpaloset në kontratë mes bankës dhe klientit
  • Kredimarrësi do të bartë shpenzimet për vlerësimin e hipotekës, përfshirë tarifat e noterizimit të kontratës mbi hipotekën dhe tarifat për regjistrimin e hipotekës në regjistrin kadastral. Për çdo vonesë në pagesë do të aplikohet kamata vonesë                                                       Publikuar me 22.08.2018

© TEB ShA