TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


24/06/2016

Kredi për Bajram

Mos i shtyj nevojat e Bajramit, por shtyje pagesen e kredisë
Filloni pagesen e këstit nga Shtatori 2016.
KËSTI MUJOR 91.59 EURO
Merr kredi deri në 3,000 Euro, pa kolateral, pa bashkëhuamarrës,
dhe pa garantues.
Norma vjetore e interesit: 6.24%
Shpenzime Administrative: 0%
Norma efektive e interesit: 6.42%
Afati maksimal i kredisë deri në 36 muaj.


© TEB ShA