TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Çmimorja

Tarifat e përgjithshme

Llojet e komisioneve Komisioni Komisioni
Llogaritë Klientë afaristë Klientë individual Validiteti
Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse € 1.00 € 0.75 Mujore
Mirëmbajtja e llogarisë së kursimit Pa pagesë € 0.75
Hapja e llogarisë rrjedhëse **** Pa pagesë Pa pagesë Për llogari rrjedhëse
Mbyllja e llogarisë rrjedhëse € 2.50 € 2.50
Hapja/mbyllja e llogarisë së kursimit Pa pagesë Pa pagesë
Hapja/mbyllja e llogarisë së afatizimit Pa pagesë Pa pagesë
Hapja/mbyllja e llogarisë flexi Pa pagesë Pa pagesë
Tarifa për tërheqjen nga llogaria flexi € 6.00 € 6.00 Tarifa aplikohet nëse bëhen mbi 5 tërheqje gjatë muajit
Tarifa për pagesa tjera masive € 1.00 € 1.00
Llojet e komisioneve Komisioni Komisioni
Llogaritë Klientë afaristë Klientë individual Validiteti
Kredi me pauzë € 10.00 € 5.00 Për llogari
Deponimi nga palët e treta (jo klientë të TEB Bankës) € 1.00 € 1.00 Për transakcion
Pagesa e kolektorëve (jo klientë të TEB Bankës) € 3.00 € 3.00 Për transakcion
Hapja e llogarisë së përbashkët (2 apo më shumë bashkëpronarë) € 5.00 Nuk aplikohet Për llogari
Konfirmimi për mbyllje të prukteve kreditore € 25.00 € 25.00 Për transakcion
Autorizimi I personit për llogari € 2.00 € 2.00 Për autorizim
Konfirmimi për auditorë të jashtëm € 5.00 Nuk aplikohet Për transakcion
Shtypja e gjendjes së llogarisë (arkë dhe porfolio) € 2.50 € 2.50 Për gjendje
Transferet e parave
Transfere ndërbankare dalëse € 1.75 € 1.75 Për transakcion
Transfere ndërbankare dalëse me prioritet € 5.00 € 5.00 Për transakcion
Transfere ndërbankare dalëse përmes E-Banking € 0.75 € 0.75 Për transakcion
Transfere hyrëse € 1.50 € 1.50 Për transakcion
Komisioni për mirëmbajtje të llogarisë së mbitërrheqjes € 12.00 NA Vjetore
Tarifa në pjesën e pashfrytëzuar të mbitërrheqjes 1% NA Në fund të çdo kuartali
Komisioni për parapagim të hershëm të mbitërrheqjes 1% NA Vjetore
Ekzekutimi masiv i pagave € 2.00 NA për listë
Pranimi i pagesave *** € 1.50 € 1.50
Transferet nërkombëtare dalëse * 0.30 % min.15€/max.1000 € 0.30 % min.15€/max.1000 € Për transakcion
Transferet ndërkombëtare dalëse përmes E-banking 0.15% min 15€/max. 1,000€ NA Për transakcion
Transferet nderkombëtare hyrëse * 0.25 % min.15€/max.1000 € 0.30 % min.15€/max.1000 € Për transakcion
Tarifa për reklamacion të transferit Varet nga banka korespodente Varet nga banka korespodente Për transakcion
Transferet brenda bankës € 1.00 € 1.00
Të tjera
Tarifa për E-banking € 0.50 € 0.50 Mujore
Resetimi i PIN-it € 0.50 € 0.50 Për transakcion
Letër referencë € 3.00 NA Për referencë
Konvertimi i çeqeve 1.50% min 30 € 1.50% min 30€ Për transakcion
Mirëmbajtja vjetore për TEB SMS Mbushje € 1.00 € 1.00 Vjetore
Tarifa për transakcion të TEB SMS Mbushje € 0.15 € 0.15 Për transakcion
Tarifa për TEB SMS njoftim € 0.20 € 0.20 Për transakcion
Tarifa për Ipko Digjital TV & Internet NA € 0.50 Për transakcion
Tërheqje e parave të gatshme në arkë 1.5 € deri në 1000 EUR ; 1€ nga 1000 deri në 10,000 EUR ; mbi 10,000 0.1% nga shuma 1.5 € deri në 1000 EUR ; 1€ nga 1000 deri në 10,000 EUR ; mbi 10,000 0.1% nga shuma Për transakcion
Tarifa për GPRS POS € 5.30 NA Mujore
Tarifa për deponim të monedhave 5% 5% Në shumën totale nëse janë më shumë se 50 monedha
Konfirmimi për viza € 2.50 € 2.50
Dërgesa e gjendjes së llogarisë me postë € 2.00 € 2.00
Ndërimi i regjistrimit të pengut € 20.00 € 20.00 Për transakcion
Paratë e dëmtuara Për një(1) banknotë çmimi është 1 Euro dhe për një(1) e më shumë banknota,çmimi është 50 cent Për një(1) banknotë çmimi është 1 Euro dhe për një(1) e më shumë banknota,çmimi është 50 cent
Kërkesë për kopje të pagesës € 2.50 € 2.50
SMS Banking mirëmbajtja NA € 1.00
Mobile banking mirëmbajtja ** NA NA
Resetimi I PIN-it të kartelës NA € 1.00

* Tarifat e aplikuara nga Banka Korrespodente për transferet ndërkombëtare dalëse, nuk janë të përfshira në çmimore ** Në çoftë se klienti ka e-banking, pagesa mujore e M-banking është 0 €KREDI BIZNESI *** Pagëmarrësit punëdhënësi i të cilëve nuk ka marrëveshje me bankën TEB, i nënshtrohen tarifës 1.5 Euro për pranim te pagave **** Kusht për hapjen e llogarisë për klient individual është deponimi prej 50 Euro në llogari ose kontrata e punësimit.

Depozitat dhe kursimet

EUR
Periudha Norma e interesit Norma efektive e interesit
1 Muaj 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
3 Muaj 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
6 Muaj 0.01% Vjetore 0.06% Vjetore
9 Muaj 0.30% Vjetore 0.35% Vjetore
12 Muaj 0.80% Vjetore 0.85% Vjetore
13 Muaj 0.90% Vjetore 0.95% Vjetore
15 Muaj 1.00% Vjetore 1.10% Vjetore
18 Muaj 1.10% Vjetore 1.20% Vjetore
24 Muaj 1.20% Vjetore 1.35% Vjetore
36 Muaj 1.30% Vjetore 1.45% Vjetore
48 Muaj 1.40% Vjetore 1.60% Vjetore
60 Muaj 1.50% Vjetore 1.70% Vjetore
* Per mareveshjet e afatizimit mbi 60 muaj, FTP është 2.40%.
** Normat e interesit janë të përcaktuara në baza vjetore.Llogaritë ekzistuese (marrëveshjet) nuk do të afektohen.
Tarifa për depozita masive Komisioni Validiteti
Tarifa për depozita masive në para të gatshme / aplikohet per te gjithë klientët biznesor qe kane mesatare mbi 300 transaksione te deponimit ne muaj. 1.50 € Për transakcion
*Tarifa hyn në fuqi me datë 14.01.2017
Llogaria Fleksi
Valuta Norma e interesit Norma efektive e interesit
EUR 0.05% Vjetore 0.15% Vjetore
Llogaria e Kursimit
Valuta Norma e interesit Norma efektive e interesit
EUR 0.04% Vjetore 0.10% Vjetore
USD 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
CHF 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
GBP 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
Valuta Periudha Norma e interesit Norma efektive e interesit
EUR 1 - 12 Mujore 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
USD 1 - 12 Mujore 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
CHF 1 - 12 Mujore 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
  • Për çdo ndërprerje të marrëveshjës së llogarive të depozitave para kohe, do të aplikohet kamata vonesë
  • Ju lutem, vizitoni zyrtarët tanë të portfolios për llogaritje të detajuar të çdo lloj kërkese të depozitave. Metoda e llogaritjes mund të merret nga stafi I bankës, me kërkesë të klientit. Banka Llogaritë normën efektive të interesit në kredi dhe depozita në bazë të Rregullores së BQK-së për “normat efektive të interesit dhe kërkesat për shpalosje” dhe kjo shpaloset në kontratë mes bankës dhe klientit

Komisionet dhe tarifat për kartela

LLOJET E KOMISIONEVE KOMISIONI KOMISIONI
KLIENTË AFARISTE KLIENTË PRIVAT
Kredit kartelat Bizness Starkartela Starkrtela AGRO VALIDITETI
Shpenzimet administrative për limitin e kartelës kryesore 20.00 € NA NA Tarifa e cila aplikohet vetë një herë
Mirëmbajtja vjetore e kartelës NA 20.00 € 20.00 € Vjetore
Mirëmbajtja vjetore e kartelës - kartela shtesë 10.00 € 10.00 € 10.00 € Vjetore
Lëshimi i kartelës Pa pagesë Pa pagesë Pa pagesë Për kartelë
Ndërrimi i kartelës (kartela shtesë) Rilëshimi I kartelës 2.50 € 2.50 € 2.50 € Për kartelë
Tarifa mujore për gjendjen e kartelës Pa pagesë Pa pagesë Pa pagesë Pa pagesë
Tarifa për tejkalim të limitit 5.00 € 2.00 € NA Për transakcion
Tarifa për vërejtje (SMS/Letërvërejtje) për vonesë në pagesën e produkteve të kredisë 2.50 € 2.50 € 2.50 € Para çdo ndryshimi në kategoritë e RKK-së (Regjistrit të Kredive të Kosovës
Norma vjetore e interesit për pagesë maksimale 0% 0% 0% Vjetore
Norma vjetore e interesit për pagesë minimale 24% 24% 24% Vjetore
Norma vjetore e kamatës vonesë 48% 48% 48% Vjetore
Shpenzimet e kthimit të parave prapa (vetëm për ankesat e pa arsyetuara) 25.00 € 25.00 € 25.00 € Për ankesë/Per complaint
Norma e interesit për tërheqje të keshit 24% 24% 24% Vjetore
Ngritja e limitit në vlerë deri në 500€ 3.00 € 3.00 € 3.00 €
Ngritja e limitit në vlerë mbi 500€ 5.00 € 5.00 € 5.00 €
Pagesat KOS Gyro dhe Kolektorëve në arkë me kartelë me një transakcion Pa pagesë Pa pagesë Pa pagesë Për transakcion
Pagesat KOS Gyro dhe Kolektorëve në arkë me kartelë deri në 3 këste 2% - min 2€ 2% - min 2€ 2% - min 2€ Për transakcion
Dërgesa e gjendjes së kredit kartelës me postë 2.50 € 2.50 € 2.5 Për dërgesë
Pagesat online dhe pagesat në POS terminalet jasht Kosovës me 2 këste Për blerjet 50€ - 299.99€ aplikohet komisioni 2.5%, min. 3€ Për blerjet 50€ - 299.99€ aplikohet komisioni 2.5%, min. 3€ NA Për transakcion
Pagesat online dhe pagesat në POS terminalet jasht Kosovës me 3 këste Për blerjet mbi 300€ aplikohet komisioni 3% Për blerjet mbi 300€ aplikohet komisioni 3% NA Për transakcion
Tërheqjet e parave të gatshme
Tërheqjet e parave të gatshme në bankomatët në ndërtesat e bankës dhe jashtë bankës 2.5% - min 3€ 2.5% - min 3€ 2.5% - min 3€ Për transakcion
Tërheqjet e parave të gatshme në bankomatët e bankave të tjera brenda Kosovës 2.5% - min 3€ 2.5% - min 3€ NA Për transakcion
Tërheqjet e parave të gatshme në bankomatët e bankave të tjera jasht Kosovës 2.5% - min 3€ 2.5% - min 3€ NA Për transakcion
Transakcionet përmes ATM-it/Transactions via ATM/Transakcije na bankomatu (ATM)
Debit Kartelës
Transfere të brendshme bankare Pa pagesë 1.00 € NA Për transakcion
Transfere në banka tjera vendore 1.50 € 1.50 € NA Për transakcion
Kredit kartelat
Pagesa e borxhit të kartelës individuale dhe të biznesit Pa pagesë Pa pagesë Pa pagesë Për transakcion
Pagesa e borxhit të kartelës për persona të tjerë Pa pagesë Pa pagesë Pa pagesë Për transakcion
STARCASH (tërheqja e parave të gatshme me këste)
Tarifa për tërheqje të parave me këste 2.5% - min 3€ 2.5% - min 3€ 2.5% - min 3€ Për transakcion
Normal e interesit së tërheqjes së parave me këste 24% 24% 24% Vjetore
Pagesat në POS terminale
Pagesat në POS terminale të bankës tonë Pa pagesë Pa pagesë Pa pagesë
Pagesat në POS terminale të bankave të tjera brenda Kosovës 1% 1% NA Për transakcion
Pagesat në POS terminale të bankave të tjera jasht Kosovës Pa pagesë Pa pagesë Pa pagesë
Pagesat përmes internetit
Blerjet online me Star Card Pa pagesë Pa pagesë Pa pagesë
Blerjet online me Debit Card 1% 1% 1%
Tarifa për konvertim valutash për transakcione që nuk bëhen në EUR (ATM/POS) me Debit dhe Star Card 1% 1% 1%
Limitet e lejuara
Limiti max. ditor për terheqje të parave të gatshme në bankoma 1,000 € 1,000 € 1,000 € Për transakcion
Limiti I lejuar për terheqje të parave të gatshme 25% 50% 50%
Debit kartelat
Lëshimi 2.50 € 2.50 € NA Për kartelë
Tërheqja e parave të gatshme në bankomatët në ndërtesat e bankës Pa pagesë Pa pagesë NA Për transakcion
Tërheqja e parave të gatshme në bankomatët jasht bankës Pa pagesë Pa pagesë NA Për transakcion
Tërheqja e parave të gatshme në bankomatët e bankave të tjera brenda Kosovës 2.0% - min 2€ 2.0% - min 2€ NA Për transakcion
Tërheqja e parave të gatshme në bankomatët e bankave të tjera jasht Kosovës 2.0% - min 2€ 2.0% - min 2€ NA Për transakcion
Pagesat në POS terminale të bankës tonë Pa pagesë Pa pagesë NA
Pagesat në POS ternimale të bankave të tjera brenda Kosovës 1% 1% NA Për transakcion
Pagesat në POS ternimale të bankave të tjera jasht Kosovës 1% 1% NA Për transakcion
POS Terminalet Klientët Afaristë Kriteri për komision
Komisioni për POS-a jo aktivë 2.50 € 3 muajt e fundit < 150€ qarkullim për POS terminal
Mirëmbajtja e POS llogarisë 1.00 € Për llogari
Komisioni për GPRS-POS 5.30 € Për GPRS-POS
* Për pagesat institucionale dhe komunale me Starcard me një transakcion të vetëm aplikohet vetëm tarifat e cekura tek tarifat pë pagesa KOS GYRO dhe Kolektorë.
** Për pagesat institucionale dhe komunlae me Starcard me dy dhe tre këste aplikohen tarifat e cekura tek Komisionet dhe Tarifat për Kartela.
KOMISIONI KOMISIONI
LLOJET E KOMISIONIT KLIENTË AFARISTE KLIENTË PRIVAT VALIDITETI
Pagesat përmes internetit tek tregtarët e çertifikuar me 3D Secure
3D Secure kodi një-përdorimësh për Blerjet online deri në 4.99€ me kredit kartelë Pa pagesë Pa pagesë Për autorizim të transaksionit
3D Secure kodi një-përdorimësh për Blerjet online prej 5.00€ e me shumë me kredit kartelë 0.10€ 0.10€ Për autorizim të transaksionit
3D Secure kodi një-përdorimësh për Blerjet online me Debit Kartelë 0.10€ 0.10€ Për autorizim të transaksionit
  • Norma efektive e interesit (NEI): NEI llogaritet sipas depozitave të Rregullorës së BQK-së për Normën efektive të interesit dhe kërkesat për shpalosje.Ju lutem, kontaktoni zyrtarin tuaj të porfolios për më shumë informata
  • Për pagesat e bëra përmes Internetit për shërbimet 3D Secure hyjnë në fuqi pas datës 07.08.2016**

Pagesat e kolektorëve përmes e-Banking

KOMISIONI KOMISIONI
LLOJET E KOMISIONEVE Klientë Afaristë Klientë Privat Validiteti
Tarifat për pagesa Kos Gyro dhe Kolektorë
Pagesat KOS të kompanisë së sigurimit përmes E-banking 0.50 € 0.50 € Për transakcion
Pagesat KOS Gyro të KEDS përmes E-banking Pa pagesë Pa pagesë Për transakcion
Pagesat KOS Gyro të TELEKOMIT përmes E-banking Pa pagesë Pa pagesë Për transakcion
Pagesat KOS Gyro të Ujësjellësit Prishtina përmes E-banking Pa pagesë Pa pagesë Për transakcion
Pagesat KOS Gyro të Doganave përmes E-banking 0.50 € 0.50 € Për transakcion
Pagesat e Kolektorëve - Shpk Terminali 0.50 € NA Për transakcion
Pagesat e Kolektorëve - Deklarimi I Tatimit (Bilanci 0€) 0.50 € 0.50 € Për transakcion
PTK në TEB Pa pagesë Pa pagesë Për transakcion
Pagesat e tatimit përmes E-banking 0.50 € NA Për transakcion

Tarifat për pagesa KOS Gyro dhe kolektorë

KOMISIONI KOMISIONI
LLOJET E KOMISIONEVE Klientë Afaristë Klientë Privat Validiteti
Tarifat për pagesa Kos Gyro dhe Kolektorë
Pagesat e Kolektorëve (klientë të bankës TEB) 1.50 € 1.50 € Për transakcion
Pagesat e Kolektorëve (jo kliente te bankes TEB) 5.00 € 5.00 € Për transakcion
Pagesat Kos Gyro (klientë të bankës TEB) 1.50 € 1.50 € Për transakcion
Pagesat Kos Gyro (jo klientë të bankës TEB) 5.00 € 5.00 € Për transakcion
Pagesat e ujit Kos Gyro (klientë të bankës TEB) 1.50 € 1.50 € Për transakcion
Pagesat e ujit Kos Gyro (jo klientë të bankës TEB) 3.00 € 3.00 € Për transakcion
Pagesat e Kolektorëve - (Tarifa e Universitetit, klientë të bankës TEB) 1.50 € 1.50 € Për transakcion
Pagesat e Kolektorëve - (Tarifa e Universitetit, jo klientë të bankës TEB) 3.00 € 3.00 € Për transakcion
Pagesat Kos Gyro të Kompanive të Sigurimeve (klientë të bankës TEB) 1.50 € 1.50 € Për transakcion
Pagesat Kos Gyro të Kompanive të Sigurimeve (jo kliente te bankes TEB) 5.00 € 5.00 € Për transakcion

Çmimorja për biznesin dokumentar

Letër Kreditë (LK) Tjerat EUR Tjerat USD Çmimi Minimal EUR Çmimi Minimal USD
Komisioni për LK e mbuluar me para të gatshme 1.2% p.a. 1.2% p.a. 25 Min 25 Min
Komisioni për Letër kreditë e Financuara 4.5% p.a. 4.5% p.a. 100 Min 100 Min
Tarifa e zotimit (shp.adm.) 0.3% për transakcion 0.3% për transakcion NA NA
Garancionet (LG)
Komisioni për LG e mbuluar me para të gatshme 1.2% p.a. 1.2% p.a. 25 Min 25 Min
Komisioni për LG e Financuar 5.0% p.a. 5.0% p.a. 100 Min 100 Min
Tarifa e Zotimit (shp.adm.) 0.3% për transakcion 0.3% për transakcion NA NA
Pagesa e Vonuar 4.0% Mujore 4.0% Mujore NA NA

Tarifat e bankave korrespodente

Pagesat TARIFAT SHTESË PËR BANKAT KORRESPODENTE VALIDITETI
Pagesa EUR deri në 50,000 9.00 € Për transakcion
Pagesa EUR deri mbi 50,000 12.50 € Për transakcion
Pagesat USD (tarifë fikse për të gjitha pagesat) 22.00 USD Për transakcion
Pagesat CHF (tarifë fikse për të gjitha pagesat) 12.00 CHF Për transakcion
Pagesat GBP (tarifë fikse për të gjitha pagesat) 25.00 GBP Për transakcion
Pagesat në TEB Turqi (tarifë fikse) 2.00 EUR Për transakcion
Pagesat EUR në Gjermani 0 - 2,500 3.50 € Për transakcion
Pagesat EUR në Gjermani 2,500€ - 10,000€ 7.00 € Për transakcion
Pagesat EUR në Gjermani 10,000€ - 25,000€ 10.00 € Për transakcion
Pagesat EUR në Shqipëri nën SHA ose BEN - tarifë fikse në çdo shumë 7.00 € Për transakcion
Pagesat EUR në Shqipëri nën OUR - tarifë fikse në çdo shumë 15.00 € Për transakcion

** Tek transferet ndërkombëtare hyrëse nën opcionin OUR, nëse transferi kalon shumën e cila mbulohet nga bankat korespodente, atëherë diferenca mbulohet nga llogaria e klientit

Kredi individuale

LLOJI I KREDISË Afati Norma Vjetore Norma mujore Norma Efektive e Interesit Shpenzimet e disbursimit
Kredi konsumuese 0 - 36 muaj 10.80% 0.90% 12.49% 1.50%
37 - 84 muaj 11.90% 0.99% 13.90% 1.50%
Kredi për blerje të shtëpisë/banesës - për pagëmarrësit e buxhetit dhe klientët e bankingut privat 0 - 180 muaj 5.88% 0.49% 6.20% 1%
Kredi për blerje të shtëpisë/banesës - për pagëmarrësit tjerë 0 - 180 muaj 6.60% 0.55% 6.97% 1%
Kredi për ndërtim të shtëpisë 0 - 120 muaj 6.60% 0.55% 7.04% 1%
Kredi për renovim të shtëpisë 0 - 120 muaj 6.60% 0.55% 7.04% 1%
Kredi për veturë të re 0 - 36 muaj 9.96% 0.83% 11.55% 1.50%
37 - 84 muaj 10.80% 0.90% 11.88% 1.50%
Kredi për veturë të përdorur 0 - 36 muaj 9.96% 1.08% 11.55% 1.50%
37 - 84 muaj 10.90% 0.91% 12.01% 1.50%
Kredi për studentë 0 - 60 muaj 7.90% 0.66% 8.89% 1.50%
Kredi për profesionistë 0 - 84 muaj 16.00% 1.33% 17.77% 1.50%
Kredi për klientë që nuk marrin pagë përmes bankës 0 - 84 muaj 24.00% 2.00% 27.51% 1.50%
Kredi e mbuluar me mjete të gatshme 0 - 84 muaj 3.00% 0.25% 3.19% 0.50%
Mbitërrheqje 0 - 120 muaj 18.00% 1.50% 19.99% 0.50%
Mbitërrheqje të mbuluar me mjete të gatshme 0 - 120 muaj 10.80% 0.90% 11.61% 0.50%
  • Norma efektive e interesit për të gjitha llojet e kredive llogaritet në bazë të maturitetit më të lartë të secilit lloj të kredisë së shënuar në çmimore
  • Ju lutem, vizitoni zyrtarët tanë të porfolios për llogaritje të detajizuar të çdo lloj kërkese të kredisë. Metoda e llogaritjes munt të merret nga stafi I bankës, me kërkesë të klientit. Banka llogarit normën efektive të interesit në Kredi dhe Depozita në bazë të Regullorës së BQK-së për “normat efektive të interesit dhe kërkesat për shkpalosje” dhe kjo shpaloset në kontratë mes bankës dhe klientit

Për çdo vonesë në pagesë do të aplikohet kamata vonesë

                                                      Publikuar me 13.02.2017

Arkiva

© TEB ShA