TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Çmimorja

Tarifat e përgjithshme

Llojet e komisioneve Komisioni
Llogaritë Klientë individual Validiteti
Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse * € 0.75 Mujore
Mirëmbajtja e llogarisë së kursimit * € 0.75 Mujore
Hapja e llogarisë rrjedhëse Pa pagesë Për llogari rrjedhëse
Mbyllja e llogarisë rrjedhëse (me kërkesë të klientit) € 2.50
Hapja/mbyllja e llogarisë së kursimit Pa pagesë
Hapja/mbyllja e llogarisë së afatizimit Pa pagesë
Hapja/mbyllja e llogarisë flexi Pa pagesë
Tarifa për tërheqjen nga llogaria flexi € 6.00 Tarifa aplikohet nëse bëhen mbi 5 tërheqje ose transfere gjatë muajit atëherë aplikohet kjo tarifë për çdo tërheqje apo transfer
Hapja e Llogarisë së fëmijëve Pa pagesë
Llojet e komisioneve Komisioni
Llogaritë Klientë individual Validiteti
Komisioni per pauzimin e Kredise € 5.00 Për llogari
Deponimi nga palët e treta € 1.00 Për transaksion
Hapja e llogarisë së përbashkët (2 apo më shumë bashkëpronarë) Nuk aplikohet Për llogari
Konfirmimi për mbyllje të produkteve kreditore € 25.00 Tarifa aplikohet për konfirmim të mbylljes ku mund të përfshihen të gjitha produktet kreditore
Autorizimi I personit për llogari € 2.00 Për autorizim
Konfirmimi për auditorë të jashtëm Nuk aplikohet
Shtypja e gjendjes së llogarisë (arkë dhe porfolio/më shumë se një herë në muaj) € 2.50 Për gjendje
Transferet e parave
Transfere dalëse për bankat tjera në Kosovë € 1.75 Për transaksion
Transfere dalëse për bankat tjera në Kosovë me prioritet € 5.00 Për transaksion
Transfere dalëse për bankat tjera në Kosovë përmes E-banking € 0.75 Për transaksion
Transfere dalëse për bankat tjera në Kosovë me prioritet E-banking € 4.00 Për transaksion
Transfere dalëse për bankat tjera në Kosovë përmes TEB Mobile € 0.75 Për transaksion
Transfere hyrëse € 1.50 Për transaksion
Komisioni për mirëmbajtje të llogarisë së mbitërrheqjes Nuk aplikohet Vjetore
Tarifa në pjesën e pashfrytëzuar të mbitërheqjes Nuk aplikohet Në fund të çdo kuartali
Komisioni për parapagim të hershëm të mbitërrheqjes Nuk aplikohet Vjetore
Ekzekutimi masiv i pagave Nuk aplikohet Për listë
Pranimi i pagesave ** € 1.50
Pranimi i pagesës së dëmeve € 1.00 Për transaksion
Pranimi i pagesës nga sigurimi € 1.00 Për transaksion
Pranimi i pagesës së qirasë € 1.00 Për transaksion
Transferet ndërkombëtare dalëse EUR*** 0.30 % min.15/max.1000 Për transaksion
Transferet ndërkombëtare dalëse USD *** 0.30 % min.15/max.1,000 Për transaksion
Transferet ndërkombëtare dalëse GBP *** 0.30 % min.15/max.1,000 Për transaksion
Transferet ndërkombëtare dalëse CHF *** 0.30 % min.15/max.1,000 Për transaksion
Transferet ndërkombëtare dalëse përmes E-banking EUR Nuk aplikohet Për transaksion
Transferet ndërkombëtare dalëse përmes E-banking USD Nuk aplikohet Për transaksion
Transferet ndërkombëtare dalëse përmes E-banking GBP Nuk aplikohet Për transaksion
Transferet ndërkombëtare dalëse përmes E-banking CHF Nuk aplikohet Për transaksion
Transferet nderkombëtare hyrëse EUR 0.30 % min.15/max.1000 Për transaksion
Transferet nderkombëtare hyrëse USD 0.30 % min.15/max.1000 Për transaksion
Transferet nderkombëtare hyrëse CHF 0.30 % min.15/max.1000 Për transaksion
Transferet nderkombëtare hyrëse GBP 0.30 % min.15/max.1000 Për transaksion
Njoftimi automatik i SWIFT përmes e-mail 0.15 € Për transaksion
Tarifa për reklamacion të transferit Varet nga banka korespodente Për transaksion
Transferet brenda bankës € 1.00 Për transaksion
Transferet brenda bankës përmes E-banking Pa pagesë Për transaksion
Transferet brenda bankës përmes TEB Mobile Pa pagesë Për transaksion
Transferet brenda bankës ndërmjet llogarive të klientit Pa pagesë Për transaksion
Transferet brenda bankës në llogari të fëmijëve Pa pagesë Për transaksion
Të tjera
Tarifa për mirëmbajtje të E-banking € 0.50 Mujore
Resetimi i PIN-it të E-banking € 0.50 Për resetim
Letër referencë Nuk aplikohet Për referencë
Konvertimi i çeqeve 1.50% min 30€ Për konvertim
Mirëmbajtja vjetore për TEB SMS Mbushje € 1.00 Vjetore
Tarifa për transakcion të TEB SMS Mbushje € 0.15 Për transaksion
Tarifa Për transaksion të TEB SMS Mbushje përmes E-banking € 0.15 Për transaksion
Tarifa Për transaksion të TEB SMS Mbushje përmes TEB Mobile € 0.15 Për transaksion
Tarifa për TEB SMS njoftim € 0.20 Për SMS
Tarifa për Ipko Digjital TV & Internet € 0.50 Për transaksion
Tarifa për Ipko Digjital TV & Internet përmes E-banking € 0.50 Për transaksion
Tarifa për Ipko Digjital TV & Internet përmes TEB Mobile € 0.50 Për transaksion
Tërheqje e parave të gatshme në arkë 1.5 € deri në 1000 EUR ; 1€ nga 1000 deri në 10,000 EUR ; mbi 10,000 0.01% e vlerës së tërhequr Për transaksion
Tërheqje e parave të gatshme në arkë nga llogaritë e fëmijëve Pa pagesë Për transaksion
Tarifa për deponim të monedhave 5% Në shumën totale nëse janë më shumë se 50 monedha
Konfirmimi për viza € 2.50
Dërgesa e gjendjes së llogarisë me postë € 2.00
Ndërimi i regjistrimit të pengut € 20.00 Për produkt kreditor
Tarifa për paratë e dëmtuara Për një(1) banknotë çmimi është 1 Euro dhe për një(1) e më shumë banknota,çmimi është 50 cent
Kërkesë për kopje të pagesës € 2.50
SMS Banking mirëmbajtja € 1.00 Vjetore
Mobile banking mirëmbajtja **** NA
Resetimi I PIN-it të kartelës € 1.00
Ndërrimi I PIN-it të kartelës në ATM Pa pagesë

* Për llogaritë studentore dhe llogaritë pensionale çmimet për mirëmbajtje të llogarisë nuk janë të aplikueshme. ** Pagëmarrësit punëdhënësi i të cilëve nuk ka marrëveshje me bankën TEB, i nënshtrohen tarifës 1.5 Euro për pranim te pagave. *** Tarifat e aplikuara nga Banka Korrespodente për transferet ndërkombëtare dalëse, nuk janë të përfshira në çmimore. **** Në qoftë se klienti ka e-banking, pagesa mujore e M-banking është pa pagesë.

Komisionet dhe tarifat për kartela

Llojet e komisioneve Komisioni
Kredit kartelat Klientë privat Validiteti
Kredit kartelat Starkartela
Shpenzimet administrative për limitin e kartelës kryesore Pa pagesë Tarifa e cila aplikohet vetëm një herë
Mirëmbajtja vjetore e kartelës 20.00 € Vjetore
Mirëmbajtja vjetore e kartelës - kartela shtesë 10.00 € Vjetore
Lëshimi i kartelës Pa pagesë Për kartelë
Ndërrimi i kartelës (kartela shtesë) Rilëshimi i kartelës 2.50 € Për kartelë
Dërgesa e gjendjes së kredit kartelës Pa pagesë Për gjendje
Dërgesa e gjendjes së kredit kartelës me postë 2.50 € Për dërgesë
Tarifa mujore për gjendjen e kartelës Pa pagesë Pa pagesë
Tarifa për tejkalim të limitit 2.00 € Për transaksion
Tarifa për vërejtje (SMS/Letërvërejtje) për vonesë në pagesën e produkteve të kredisë 2.50 € Para çdo ndryshimi në kategoritë e RKK-së (Regjistrit të Kredive të Kosovës
Norma vjetore e interesit për pagesë maksimale 0% Vjetore
Norma vjetore e interesit për pagesë minimale 24% Vjetore
Norma vjetore e kamatës vonesë 48% Vjetore
Shpenzimet e kthimit të parave prapa (vetëm për ankesat e pa arsyetuara) 25.00 € Për ankesë/Per complaint
Norma e interesit për tërheqje të keshit 24% Vjetore
Ngritja e limitit në vlerë deri në 500€ 3.00 € Për ngritje të limitit
Ngritja e limitit në vlerë mbi 500€ 5.00 € Për ngritje të limitit
Pagesat KOS Gyro dhe Kolektorëve në arkë me kartelë me një transakcion Pa pagesë Për transaksion
Pagesat KOS Gyro dhe Kolektorëve në arkë me kartelë deri në 3 këste 2% - min 2€ Për transaksion
Pagesat online dhe pagesat në POS terminalet jasht Kosovës me 2 këste Për blerjet 50€ - 299.99€ aplikohet komisioni 2.5%, min. 3€ Për transaksion
Pagesat online dhe pagesat në POS terminalet jasht Kosovës me 3 këste Për blerjet mbi 300€ aplikohet komisioni 3%
Tërheqjet e parave të gatshme me Kredit Kartelë
Tërheqjet e parave të gatshme në bankomatët në ndërtesat e bankës dhe jashtë bankës 2.5% - min 3€ Për transaksion
Tërheqjet e parave të gatshme në bankomatët e bankave të tjera brenda Kosovës 2.5% - min 3€ Për transaksion
Tërheqjet e parave të gatshme në bankomatët e bankave të tjera jashtë Kosovës 2.5% - min 3€ Për transaksion
STARCASH (tërheqja e parave të gatshme me këste)
Tarifa për tërheqje të parave me këste 2.5% - min 3€ Për transaksion
Norma e interesit së tërheqjes së parave me këste 24% Vjetore
Tarifa për tërheqje për mbajtësit e kartelave nga vendet tjera
Tarifa për tërheqje për mbajtësit e kartelave nga vendet tjera 5 € Për tërheqje
Transakcionet përmes ATM-it/Transactions via ATM/Transakcije na bankomatu (ATM)
Debit Kartelat
Transfere të brendshme bankare Pa pagesë Për transaksion
Transfere në banka tjera vendore 1.50 € Për transaksion
Kredit kartelat
Pagesa e borxhit të kartelës individuale dhe të biznesit Pa pagesë Për transaksion
Pagesa e borxhit të kartelës me deponimin e parave të gatshme në ATM Pa pagesë Për transaksion
Pagesa e borxhit të kartelës për persona të tjerë Pa pagesë Për transaksion
Pagesa e borxhit të kartelës individuale dhe të biznesit përmes E-banking Pa pagesë Për transaksion
Pagesa e borxhit të kartelës individuale dhe të biznesit përmes TEB Mobile Pa pagesë Për transaksion
Pagesat në POS terminale
Pagesat në POS terminale të bankës tonë Pa pagesë
Pagesat në POS terminale të bankave të tjera brenda Kosovës 1 % Për transaksion
Pagesat në POS terminale të bankave të tjera jasht Kosovës Pa pagesë
Pagesat përmes internetit
Blerjet online me Star Card Pa pagesë
Blerjet online me Debit Card 1 %
Tarifa për konvertim valutash për transakcione që nuk bëhen në EUR (ATM/POS/Online) me Debit dhe Star Card 1 % Për transaksion
Limitet e lejuara
Limiti max. ditor për terheqje të parave të gatshme në ATM me Debit Kartel 1,000 € Ditore
Limiti max. ditor për deponimi të parave të gatshme në ATM me Debit Kartelë 5000 € Limiti ditor i akumuluar për klient është 5,000 €
Limiti max. ditor për terheqje të parave të gatshme në ATM me Kredit Kartelë 500 € Ditore
Limiti i lejuar për tërheqje të parave të gatshme me kredit kartelë 50 %
Debit kartelat
Lëshimi 2.50 € Për kartelë
Tërheqjet e parave të gatshme në bankomatët në ndërtesat e bankës dhe jashtë bankës Pa pagesë Për transaksion
Tërheqja e parave të gatshme në bankomatët e bankave të tjera brenda Kosovës 2.0% - min 2€ Për transaksion
Tërheqja e parave të gatshme në bankomatët e bankave të tjera jashtë Kosovës 2.0% - min 2€ Për transaksion
Deponimi I parave ne ATM Pa pagesë Për transaksion
Pagesat në POS terminale të bankës tonë Pa pagesë
Pagesat në POS ternimale të bankave të tjera brenda Kosovës 1 % Për transaksion
Pagesat në POS ternimale të bankave të tjera jasht Kosovës 1 % Për transaksion
* Për pagesat institucionale dhe komunale me Starcard me një transakcion të vetëm aplikohet vetëm tarifat e cekura tek tarifat pë pagesa KOS GYRO dhe Kolektorë.
** Për pagesat institucionale dhe komunlae me Starcard me dy dhe tre këste aplikohen tarifat e cekura tek Komisionet dhe Tarifat për Kartela.
Komisioni
Llojet e komisionit Klientët Privat Validiteti
Pagesat përmes internetit tek tregtarët e çertifikuar me 3D Secure
3D Secure kodi një-përdorimësh për Blerjet online deri në 4.99€ me kredit kartelë Pa pagesë Për autorizim të transaksionit
3D Secure kodi një-përdorimësh për Blerjet online prej 5.00€ e me shumë me kredit kartelë 0.10€ Për autorizim të transaksionit
3D Secure kodi një-përdorimësh për Blerjet online me Debit Kartelë 0.10€ Për autorizim të transaksionit

•Norma efektive e interesit (NEI): NEI llogaritet sipas depozitave të Rregullorës së BQK-së për Normën efektive të interesit dhe kërkesat për shpalosje.Ju lutem, kontaktoni zyrtarin tuaj të porfolios për më shumë informata.

Tarifat për pagesa KOS Gyro dhe Kolektorë përmes E-Banking

Komisioni
Llojet e komisioneve Klientë individualë Validiteti
Tarifat për pagesa Kos Gyro dhe Kolektorë
Pagesat KOS Gyro të kompanisë së sigurimit përmes E-banking 0.50 € Për transaksion
Pagesat e KESCO përmes E-banking Pa pagesë Për transaksion
Pagesat KOS Gyro të TELEKOMIT përmes E-banking Pa pagesë Për transaksion
Pagesat KOS Gyro të Ujësjellësit Prishtina përmes E-banking Pa pagesë Për transaksion
Pagesat KOS Gyro të Doganave përmes E-banking 0.50 € Për transaksion
Pagesat e Kolektorëve - Shpk Terminali Nuk aplikohet Për transaksion
Pagesat e Kolektorëve - Deklarimi I Tatimit (Bilanci 0€) Nuk aplikohet Për transaksion
PTK në TEB Pa pagesë Për transaksion
Pagesat e tatimit përmes E-banking Nuk aplikohet Për transaksion
Tarifat për pagesa KOS Gyro dhe Kolektorë përmes TEB Mobile
Llojet e komisioneve Klientë individualë Validiteti
Tarifat për pagesa Kos Gyro dhe Kolektorë
Pagesat KOS Gyro të kompanisë së sigurimit përmes TEB Mobile 0.50 € Për transaksion
Pagesat e KESCO përmes TEB Mobile Pa pagesë Për transaksion
Pagesat KOS Gyro të TELEKOMIT përmes TEB Mobile Pa pagesë Për transaksion
Pagesat KOS Gyro të Doganave përmes TEB Mobile 0.50 € Për transaksion

Tarifat për pagesa KOS Gyro dhe kolektorë në Degë

KOMISIONI
LLOJET E KOMISIONEVE Klientë Privat Validiteti
Tarifat për pagesa Kos Gyro dhe Kolektorë
Pagesat e KESCO (përmes llogarisë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat e KESCO (me para të gatshme) 5.00 € Për transaksion
Pagesat e KESCO (me Kreditë Kartelë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat e Kolektorëve (përmes llogarisë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat e Kolektorëve (me para të gatshme) 5.00 € Për transaksion
Pagesat e Kolektorëve (me Kreditë Kartelë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat Kos Gyro (përmes llogarisë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat Kos Gyro (me para të gatshme) 5.00 € Për transaksion
Pagesat Kos Gyro (me Kreditë Kartelë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat e ujit Kos Gyro (përmes llogarisë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat e ujit Kos Gyro (me para të gatshme) 5.00 € Për transaksion
Pagesat e ujit Kos Gyro (me Kreditë Kartelë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat e Kolektorëve - Tarifa e Universitetit (përmes llogarisë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat e Kolektorëve - Tarifa e Universitetit (me para të gatshme) 3.00 € Për transaksion
Pagesat e Kolektorëve - Tarifa e Universitetit, (me Kreditë Kartelë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat Kos Gyro të Kompanive të Sigurimeve (përmes llogarisë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat Kos Gyro të Kompanive të Sigurimeve (me para të gatshme) 5.00 € Për transaksion
Pagesat Kos Gyro të Kompanive të Sigurimeve (me Kreditë Kartelë) 1.50 € Për transaksion

Depozitat dhe kursimet

Llogaritë e Depozitave me Afat EUR
Periudha Norma e interesit Norma efektive e interesit
1 Muaj 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
3 Muaj 0.20% Vjetore 0.18% Vjetore
6 Muaj 0.30% Vjetore 0.27% Vjetore
9 Muaj 0.50%Vjetore 0.45% Vjetore
12 Muaj 0.80% Vjetore 0.72% Vjetore
13 Muaj 0.90% Vjetore 0.81% Vjetore
15 Muaj 1.00% Vjetore 0.90% Vjetore
18 Muaj 1.10% Vjetore 0.99% Vjetore
24 Muaj 1.20% Vjetore 1.08% Vjetore
36 Muaj 1.30% Vjetore 1.17% Vjetore
48 Muaj 1.40% Vjetore 1.26% Vjetore
60 Muaj 1.50% Vjetore 1.35% Vjetore
Llogaritë e Depozitave me afat në Valuta Tjera Periudha Norma e interesit Norma efektive e interesit
GBP 1 - 12 Mujore 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
USD 1 - 12 Mujore 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
CHF 1 - 12 Mujore 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
* Per mareveshjet e afatizimit mbi 60 muaj, ju lutem vizitoni njërën nga degët e Bankës TEB.
** Normat e interesit janë të përcaktuara në baza vjetore.Llogaritë ekzistuese (marrëveshjet) nuk do të afektohen.
Tarifa për depozita masive Komisioni Validiteti
Tarifa për depozita masive në para të gatshme / aplikohet per te gjithë klientët biznesor qe kane mesatare mbi 300 transaksione te deponimit ne muaj. 1.50 € Për transaksion
*Tarifa hyn në fuqi me datë 14.01.2017
Llogaria Fleksi
Valuta Norma e interesit Norma efektive e interesit
EUR 0.05% Vjetore 0.05% Vjetore
Llogaria e Kursimit
Valuta Norma e interesit Norma efektive e interesit
EUR 0.04% Vjetore 0.04% Vjetore
USD 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
CHF 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
GBP 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
  • Për çdo ndërprerje të marrëveshjës së llogarive të depozitave para kohe, do të aplikohet kamata vonesë
  • Tatimi në të ardhura prej 10 % zbritet nga interesi i akumuluar bruto
  • Ju lutem, vizitoni zyrtarët tanë të portfolios për llogaritje të detajuar të çdo lloj kërkese të depozitave. Metoda e llogaritjes mund të merret nga stafi I bankës, me kërkesë të klientit. Banka Llogaritë normën efektive të interesit në kredi dhe depozita në bazë të Rregullores së BQK-së për “normat efektive të interesit dhe kërkesat për shpalosje” dhe kjo shpaloset në kontratë mes bankës dhe klientit

Tarifat e bankave korrespodente

Pagesat TARIFAT SHTESË PËR BANKAT KORRESPODENTE VALIDITETI
Pagesa EUR deri në 50,000 9.00 € Për transaksion
Pagesa EUR deri mbi 50,000 12.50 € Për transaksion
Pagesat USD (tarifë fikse për të gjitha pagesat) 22.00 USD Për transaksion
Pagesat CHF (tarifë fikse për të gjitha pagesat) 12.00 CHF Për transaksion
Pagesat GBP (tarifë fikse për të gjitha pagesat) 25.00 GBP Për transaksion
Pagesat në TEB Turqi (tarifë fikse) 2.00 EUR Për transaksion
Pagesat EUR në Gjermani 0 - 2,500 3.50 € Për transaksion
Pagesat EUR në Gjermani 2,500€ - 10,000€ 7.00 € Për transaksion
Pagesat EUR në Gjermani 10,000€ - 25,000€ 10.00 € Për transaksion
Pagesat EUR në Shqipëri nën SHA ose BEN - tarifë fikse në çdo shumë 7.00 € Për transaksion
Pagesat EUR në Shqipëri nën OUR - tarifë fikse në çdo shumë 15.00 € Për transaksion

** Tek transferet ndërkombëtare hyrëse nën opcionin OUR, nëse transferi kalon shumën e cila mbulohet nga bankat korespodente, atëherë diferenca mbulohet nga llogaria e klientit

Kredi individuale

LLOJI I KREDISË Afati Norma Vjetore Norma mujore Norma Efektive e Interesit Shpenzimet e disbursimit
Kredi konsumuese 0 - 36 muaj 10.80% 0.90% 12.51% 1.50%
37 - 84 muaj 11.90% 0.99% 13.11% 1.50%
Kredi për blerje të shtëpisë/banesës - për pagëmarrësit e buxhetit dhe klientët e bankingut privat 0 - 180 muaj 5.88% 0.49% 6.21% 1%
Kredi për blerje të shtëpisë/banesës - për pagëmarrësit tjerë 0 - 180 muaj 6.60% 0.55% 6.97% 1%
Kredi për ndërtim të shtëpisë 0 - 120 muaj 6.60% 0.55% 7.04% 1%
Kredi për renovim të shtëpisë 0 - 120 muaj 6.60% 0.55% 7.04% 1%
Kredi për veturë të re 0 - 36 muaj 9.96% 0.83% 11.57% 1.50%
37 - 84 muaj 10.80% 0.90% 11.9% 1.50%
Kredi për veturë të përdorur 0 - 36 muaj 9.96% 0.83% 11.57% 1.50%
37 - 84 muaj 10.90% 0.91% 12.03% 1.50%
Kredi për studentë 0 - 60 muaj 7.90% 0.66% 8.91% 1.50%
Kredi për profesionistë 0 - 84 muaj 16.00% 1.33% 17.79% 1.50%
Kredi për klientë që nuk marrin pagë përmes bankës 0 - 84 muaj 24.00% 2.00% 27.56% 1.50%
Kredi e mbuluar me mjete të gatshme 0 - 84 muaj 3.00% 0.25% 3.19% 0.50%
Mbitërrheqje 0 - 120 muaj 18.00% 1.50% 19.69% 0.50%
Mbitërrheqje të mbuluar me mjete të gatshme 0 - 120 muaj 10.80% 0.90% 11.43% 0.50%
  • Norma efektive e interesit për të gjitha llojet e kredive llogaritet në bazë të maturitetit më të lartë të secilit lloj të kredisë së shënuar në çmimore
  • Ju lutem, vizitoni zyrtarët tanë të porfolios për llogaritje të detajizuar të çdo lloj kërkese të kredisë. Metoda e llogaritjes munt të merret nga stafi I bankës, me kërkesë të klientit. Banka llogarit normën efektive të interesit në Kredi dhe Depozita në bazë të Regullorës së BQK-së për “normat efektive të interesit dhe kërkesat për shpalosje” dhe kjo shpaloset në kontratë mes bankës dhe klientit

Për çdo vonesë në pagesë do të aplikohet kamata vonesë

                                                      Publikuar me 06.05.2017

Arkiva

© TEB ShA